GameonVentures

DGB/BTC - Sóng hồi lý tưởng

Giá lên
BITTREX:DGBBTC   DigiByte / Bitcoin
Theo biểu đồ H4, DGB đang chạy hiệu chỉnh sóng trôi bất quy tắc hồi quy

EP: 517 - 563
TP: 999
TG: 1391
SL: 500Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.