GDLongVN

CKVN DGC chú ý

Giá lên
HOSE:DGC   CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
Vùng quan tâm đã được ghi chú trên biểu đồ. Theo mình thì các bạn vẫn nên cẩn thận với đợt điều chỉnh diễn ra vào tuần tới. Hãy chú ý khi giá về tới vùng quan tâm nếu có những mô hình đảo chiều thì mới cân nhắc giải ngân, còn không thì thôi.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.