dinhnguyen98328

DGC vượt đỉnh cao mọi thời đại!!!!

Giá lên
HOSE:DGC   CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
#Giao dịch tại vùng giá 41
#MA50 cắt MA200
#Tất cả MA hướng lên
#VOL có 2 tuần mua lớn và 1 tuần bán
#Giá Break kháng cự và test lại
#Giá nằm trên MA10
#MÁ10 gần MA20, gần hỗ trợ , sẽ dễ dàng thoát hàng nếu giá phá thủng hỗ trợ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.