TrongLe

MÔ Hình cờ

Giá lên
HOSE:DGC   CTCPTD HOA CHAT DUC GIANG
Giá đã phá vỡ mô hình cờ tăng và thiết lập đỉnh cao mới
giá mục tiêu là 300k
Chúc ae giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.