JackieHup

MÔ HÌNH GIÁ CỔ PHIẾU DGW-HOSE

Giá lên
HOSE:DGW   CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Thế Giới Số (DGW) tăng trưởng ấn tượng trong đầu năm 2018.
Giá cổ phiếu này khi chạm giá 30.000 đã sụt giảm về mức giá 20.000
Giá hiện tại đã bật tăng về vùng 24.000 đ và nằm trên EMA20 và EMA100
Theo nhận định cá nhân, mô hình giá cổ phiếu DGW bước vào chu kỳ tăng theo mẫu hình Cup-Handle (như hình vẽ).
Để an toàn, có thể xem xét EMA20 cắt EMA100 hướng lên có thể tiến hành mua tích lũy cổ phiếu này.
Giá mục tiêu: 37.000 đ
Chiến thuật giao dịch:
+ Mua 30% vùng giá hiện tại
+ EMA20 cắt EMA100 hướng lên, Mua 70%
+ Giá về khu vực 30.000 đ, giảm tỉ trọng 30%
+ Chờ mua lại 30% khi giá về 26.000 hoặc vượt 30.000 đ

Good Luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.