dinhchien

DHC - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre [chỉ MUA]

Giá lên
HOSE:DHC   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
* Hệ thống tìm kiếm tín hiệu chỉ Mua cho chứng khoán Việt.
- Dữ liệu back test: từ năm 2012 đến hiện tại.
- Kiếm tín hiệu từ hệ thống theo trend kết hợp MACD-H cao nhất trong 1 quý.
- Cổ tức bằng tiền 10% đều đặn.
- Chúc may mắn.

Bình luận