HOSE:DIG   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
8/10 Xây dựng nền giá 33-35
Quan sát DIG tại vùng này với nền giá kiến tạo có thể BUy more