Ninh-Do

DNT mã tiềm năng x2

BINANCE:DNTBTC   None
Buy: 31x- 34x
Sell: 70%+
stoploss: 278
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.