Ninh-Do

DNT mã tiềm năng x2

BINANCE:DNTBTC   district0x / Bitcoin
Buy: 31x- 34x
Sell: 70%+
stoploss: 278