ZhongBenCong001

Dogecoin DOGE tăng vọt trong làn sóng C

BINANCE:DOGEUSDT   Dogecoin / TetherUS
Dogecoin DOGE tăng vọt trong sóng C, và sóng Dogecoin ABC cuối cùng tăng vọt đã bắt đầu đột phá, giá tăng ba lần từ 0,00 lên 0,0 rồi lên một chữ số trên 1.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.