VnRebates

DOT SELL

Giá xuống
Structure- Cấu trúc thị trường:
H1, m15 đồng pha giảm

Momentum- Động lượng:
+ Độ nghiêng sóng tăng thoải dần
+ Volume sóng tăng giảm dần

Chờ Sell khi giá hồi về vùng Swing High
xuất hiện PA và sell xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.