hoduckhanh96

dự đoán ngắn hạn DOT sẽ test lại đáy cũ

Giá xuống
BYBIT:DOTUSDT.P   DOTUSDT Perpetual Contract
Trong 1 xu hướng giảm, sóng hồi xuất hiên phân kỳ biểu hiện 1 phiên xuống giá tiếp diễn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.