Dr_Thanh

Điêm mua DOTUSD

Giá lên
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
điểm mua vượt đỉnh thời đại
RR: 4R hoặc theo tín hiệu hành đông giá

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.