TungDuong1

DOT Short 6.7-6.8 tp/sl 6.03/7.05

Giá xuống
BINANCE:DOTUSDT   DOT / TetherUS
D1: hiện tại giá đã đục thủng Ichi Long
RSI đã phá trend chéo
MACD cbi chuyển đỏ
H4: Giá + LS xuyên mây
KC lớn ở Ichi long
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.