KentDO

DXG - Giảm giá kéo dài, chưa có dấu hiệu hồi phục ngắn hạn

Giá xuống
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Mã cổ phiếu DXG ; sàn HOSE; Địa ốc Đất Xanh .
Giá hiện tại 18.25; KLGD 0.65 triệu CP; Giá trị GD 11.98 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Trạng thái hiện tại của DXG là Giảm giá kéo dài và chưa có dấu hiệu hồi phục xu hướng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là Rủi ro; và thanh khoản đang có chiều hướng Giảm;; khuyến nghị nhà đầu tư có thể BÁN. Với giá mục tiêu ước tính là 19.35(6.03%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 26.2(43.56%) nếu duy trì tích cực hoặc giá có thể đạt 17.9(-1.92%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 17.65(-3.29%) trong trường hợp điều chỉnh…

Thanh khoản
Thanh khoản của cổ phiếu DXG có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 15.04 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn định; và thanh khoản hiện tại đang Giảm.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Quan sát mức kháng cự gần nhất của DXG là 19.35 và chịu một mức kháng cự mạnh tại 26.2 ;cũng nên quan tâm mức hỗ trợ gần nhất trong trường hợp thị trường kém tích cực tại mức 17.9 ; nhà đầu tư cân nhắc thêm mức hỗ trợ mạnh tại 17.65 . Mức giá hợp lý có thể xem xét mua lại cổ phiếu tại mốc 18.33.


Các đánh giá từ Mô hình
Hiện tại kết quả từ mô hình tín hiệu xác nhận là ** mới xuất hiện tín hiệu Bán** đối với cổ phiếu DXG . Đánh giá của mô hình về xu hướng giá của cổ cổ phiếu qua các kỳ là Ngắn hạn Giảm ; Trung hạn Giảm ; Dài hạn Giảm .Hiện tại chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu đang vận động trong vùng Rủi ro.
Cổ phiếu Có rủi ro thanh toán T+2, hạn chế động các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu DXG xu hướng điều chỉnh giá kéo dài; quan tâm đến các mốc hỗ trợ thấp hơn và chỉ khi biến động giá cổ phiếu về trạng thái an toàn.

KentDO - Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.