HHermes

DXG có thể chinh phục 22.2 - 23.2 (view 2-3 tháng), thủng 17.5

Giá lên
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
DXG có thể chinh phục 22.2 - 23.2 (view 2-3 tháng), thủng 17.5 cắt lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.