VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu DXG sàn HOSE cơ hội mua

Giá lên
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Mua tại vùng giá hiện tại chốt lời vùng 34.000d
Bình luận:
Cắt lỗ dưới vùng 25.000đ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.