VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu DXG sàn HOSE cơ hội mua

Giá lên
HOSE:DXG   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Mua tại vùng giá hiện tại chốt lời vùng 34.000d
Bình luận: Cắt lỗ dưới vùng 25.000đ