HHermes

DJ sẽ hồi lên 26500 hoàn thiện mô hình vai đầu vai

Giá lên
CBOE:DXL   CBOE JUMBO DJX INDEX
DJ sẽ hồi lên 26500 hoàn thiện mô hình vai đầu vai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.