toansystem

DXS tổng quan tuần từ 28/3 - 1/4/22

toansystem Cập nhật   
HOSE:DXS   CTCP DICH VU BDS DAT XANH
DXS tổng quan tuần từ 28/3 - 1/4/22
Theo dõi tăng tỉ trọng
Mua quanh vùng: 35500 -36000
stoploss: 34500
target: 39200
-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Đóng lệnh: dừng lỗ:
Stoploss

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.