FAST-TRADING

DXY NGẮN HẠN ĐIỀU CHỈNH, TRUNG HẠN VẪN CHƯA XÁC NHẬN

TVC:DXY   Chỉ số đồng đô la Mỹ
DXY ngắn hạn(M15) - trung hạn(H4)

Sóng (3) kết thúc sớm hơn nhờ “địa chính trị Gấu Nga - Ukraine” đang bắt đầu ổn định giữa bàn cân “HÒA BÌNH - TIẾP TỤC CHIẾN DỊCH ĐẶC BIỆT”. Đây là yếu tố cơ bản để làm thị trường biến động hay thường gặp.

Bước vào sóng (4), DXY chưa hình thành sóng điều chỉnh rõ ràng (Thời điểm đang nhận định 11:00pm).

Sóng (5) sẽ tiếp cận vùng SD - H4 đã 2 lần từ chối trước đó. Để DXY thay đổi cơ cấu xu hướng TRUNG HẠN, quan sát H4 là điều cần thiết

Khuyến nghị: Không giao dịch trong sóng điều chỉnh sóng (4). Cơ bản vì ngược trend ngắn hạn m15.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.