hoanglh2703

DXY tuần3 tháng2 2024

CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
DXY đang tạo biên TR trên khung tuần, giá đã tạo vùng sw khung lớn và chưa cho rõ ý định định
Tuy nhiên, ở khung thời gian thấp m15, giá đang tạo cấu trúc đi xuống và có khả năng sẽ đc duy trì đến biên dưới của TR khung tuần
Dự kiến sẽ tiếp tục Sell đầu U Buy đuôi U khi scalp ngắn,

Chỉ là nơi để chia sẻ trải nghiệm cá nhân về trading, không đặt nặng share kèo hay tuyển ref. Mong tìm được những người cùng đam mê để chia sẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.