xuanhaimmoer

Dollar Index Chart (DXY) - Xu hướng tăng

INDEX:DXY   US DOLLAR CURRENCY INDEX
Chúng ta đang trong xu hướng tăng , mục tiêu là điểm vẽ Fibonacci trên hình.

Good luck !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.