Kienthucforex

DXY có thể rơi sau tin NFP

Giá xuống
CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
Vùng kháng cự 102.6 có thể khiến giá rơi 1 lần nữa. Chờ sell khu vùng này.

Hoặc đợi xác nhận khi giá phá đáy 101.9 !

Xem chart DXY để giao dịch EU, GU theo hướng ngược lại.

Anh em tham khảo.

Kênh tín hiệu telegram: t.me/ktforexsignals
Homepage: kienthucforex.info
Danh sách sàn forex uy tín: kienthucforex.info/top-san-forex-uy-tin-va-tot-nhat-o-viet-nam/
Top Forex Brokers: sanforex.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.