NhatAnh2020

Buy Dydx/usdt giá hiện tại 12.9$

BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
Vùng Mua 1 : 12.8 $
Mua 2 : 10.x $

TP 1 35
Tp 2 40

Dừng lỗ dưới 9$