NhatAnh2020

Buy Dydx/usdt giá hiện tại 12.9$

BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
Vùng Mua 1 : 12.8 $
Mua 2 : 10.x $

TP 1 35
Tp 2 40

Dừng lỗ dưới 9$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.