Dydx đang ở vùng mua hay vùng bán ?
Quan điểm cá nhân không phải lời khuyên đầu tư

jx