linhberty

DYDX Long ngắn hạn

BINANCE:DYDXUSDT   DYDX / TetherUS
Bình luận: DYDX đang được hỗ trợ tốt cho xu hướng tăng giá, tuy nhiên đang có cản tại 12.2...
Bình luận: 1 cây nến xanh volume lớn đã phá vớ cản 12.7 -> tuy nhiên đã có tin xấu xả airdrop -> để SL = 12.8 đảm bảo có lãi!
Cản tiếp theo tại 14.2-14.3!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.