katana1111

ebstbtc124

BITTREX:EBSTBTC   None
EBST da break out , gio dang hoi gia ve lại. Gio tinh théoong elliot de tim vung mua và vung nen chot.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.