BanDang

Buy EGLDUSD

Giá lên
BITFINEX:EGLDUSD   EGLD / Dollar
Buy EGLDUSD: 186.46
TP: 22%
SL: 178.43

Đăng ký miễn phí tại: https://bit.ly/3mqbvAO
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.