tantuong1803

EGLD Xu hướng tăng đã hết. chuẩn bị lại đợt giảm về đáy.

Giá xuống
EGLD Xu hướng tăng đã hết. chuẩn bị lại đợt giảm về đáy. đã chạm Keylevel. và không còn lực đẩy. Short hienj tại với tỷ RR 1/8

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.