VuManhVietTien

[CRYPTO] ENG/BTC cơ hội tăng 93%

Giá lên
VuManhVietTien Cập nhật   
BINANCE:ENGBTC   None
Đồng coin ENG vừa bật lên tại mức hỗ trợ quan trọng: 0.00009321.
Chờ mua entry tại: 0.00009712
Cắt lỗ stoploss tại: 0.00009147
Chốt lời take profit tại: 0.00015497 - 0.00018761.
Bình luận: Đã về entry mua khớp lệnh
Bình luận: Stoploss close

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.