Phamdong1969

ENJ/BTC đang tạo vùng tích lũy

Giá lên
BINANCE:ENJBTC   Enjin Coin / Bitcoin
- Trên đồ thị tuần ENJ vẫn đang trong xu hướng giảm giá , tuy nhiên khi giá về tới 0.78% của chu kỳ tăng trước giá đã dừng lại và đi ngang được bốn tuần.
- Nếu xét theo đồ thị tuần thì ENJ cần thêm một thời gian dài để tích lũy mới có thể tăng mạnh được, Trong quá khứ ENJ đã đi ngang tích lũy 27 tuần để cho một chu kỳ tăng 750%
- Trên đồ thị ngày ENJ đang nằm trên mức hỗ trợ cứng 0.000017x BTC. Dải Bolinger đang bó hẹp cho một giai đoạn đi ngang sắp tới.
- Các chỉ số kỹ thuật trên đồ thị ngày đều cho tín hiệu mua vào
- Tuy nhiên khối lượng giao dịch không tăng trong những ngày gần đây là dấu hiệu chưa tích cực
+
Với các chỉ báo kỹ thuật như trên chúng tôi tạm đánh giá ENJ đang tạo vùng tích lũy từ 0.00001688 - 0.00002452, cho tới khi có cây nến ngày đóng trên 0.00002452 mới cho chúng ta một chu kỳ tăng giá mới.
Nếu trường hợp giá phá 0.00001688 xuống dưới thì đợt tăng giá sẽ thất bại khi đó ENJ sẽ đi tìm đáy mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.