Phamdong1969

EOS/BTC 1D

Giá xuống
Phamdong1969 Premium Cập nhật   
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
EOS / BTC trên đồ thị ngày đang cho xu hướng giảm
Mức hỗ trợ tiếp theo năm ở 0.00069 và 0.00053
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.