hongnhung1993

EOSBTC phá cản không thành công

Giá xuống
BINANCE:EOSBTC   EOS / Bitcoin
Giá EOSBTC phá đường kháng cự để bứt phá đi lên tuy nhiên các cây nến liên tục đóng của bám sát đường kháng cự. Kết quả là đường kháng cự đẩy giá đi xuống. Mô hình cái nêm ( Wedges ) đã hoàn thành và giá phá hỗ trợ của mô hình đi xuống. Theo Fibonacci của sóng, nhận thấy mức Fibo 0.5 đã không được giữ vững, nến đã đóng cửa dưới đường Fibo 0.5, mục tiêu giá tiếp theo sẽ chạm vùng giá 12500st đến 12570st của đường Fibo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.