DatTong

EOS/BTC, Mua hồi!

Giá lên
BITFINEX:EOSBTC   EOS / Bitcoin
- Xu hướng chính là giảm giá.
Tuy nhiên, giá đã phá vỡ trendline và cho xu hướng đi lên--> Mua

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.