Luannh

EPS kỳ vọng X5

Giá lên
BINANCE:EPSBTC   None
EPS đang cho tín hiệu đảo chiều. Hold tầm 2 tháng kỳ vọng X5.
Để chắc chắn hãy đợi break trend hãy giải ngân.

Đây chỉ là nhận định cá nhân
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.