GameonVentures

ETC/USD - Up to $20 and down to $7

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
BITFINEX:ETCUSD   Ethereum Classic
EP: $13.5
TP: $20.7

Bottom: $7.1
Bình luận:
See your trade, wait 7$ active, we weill update news

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.