BITFINEX:ETCUSD   Ethereum Classic / Đô la Mỹ
ETC sẽ có nhịp điều chỉnh ngắn hạn về vùng 27-29, Buy ETC vùng 27-29. SL 20. TP 52.
P/s: Có thể Sell ngắn hạn trước khi Buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.