BINANCE:ETCUSDT   Ethereum Classic / TetherUS
Dài hạn chờ mua ở vùng 30!
Trung hạn có thể long nhỏ lên vùng 80 100
Mạnh dạng Bán khống ở 100!
Chúc mọi người may mắn!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.