I_Cant_Trade

Eth - Vẫn chưa có xác nhận

Giá xuống
BITTREX:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
1. Cấu trúc range near-range
2. Tương tự Neo, không có gì nhiều để nói, việc break-down chỉ còn là vấn đề thời gian