LeTrongHoaiNam

Ethereum sẽ soán ngôi Bitcoin

Giá lên
BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Khả năng cao thằng eth này sắp tăng rất mạnh, vì vitalik lúc nào cũng hoàn thiện ethereum này, không để măcj nó như thằng Bitcoin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.