BINANCE:ETHBTC   Ethereum / Bitcoin
Gía liên tục được giữ bởi mây ichi, kênh tăng và đang thử nghiệm lại khu vực hỗ trợ
Nếu xuất hiện nến 4h đóng cửa trên hỗ trợ, giá sẽ tiếp tục tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.