linh.fondex

ETHUSD

Giá lên
BITMEX:ETHUSD   None
Giá đang đi trong mô hình tam giác , có thể xuống điểm hỗ trợ 1 : 223.40 và bật lên hoặc tới điểm hỗ trợ 2: 202.05 bật lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.