longjack

Long (Buy) Eth Usd

Giá lên
BITMEX:ETHUSD   None
Eth hiện cũng đang chạy mô hình Symmetrical triangle giống như Btc (các bạn có thể tìm trong chart vẽ về BTC của mình).
Khung mua hiện tại khá tốt do gần hỗ trợ. Khi có bất kì nến 2H nào đóng dưới 182 thì chart này sẽ vô hiệu hoá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.