Suka1708

ETHUSD SHORT BITMEX SCALPING

Suka1708 Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   None
pingpong SHORT.
Bình luận:
Dính stoploss 2$ thôi nên chờ quan sát đừng bắt vội nhé anh chị.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.