HMCUONG

Xu hướng EthUSD H1 ngày 07/06/2019

BITMEX:ETHUSD   None
H1 đã quay trở lại theo xu hướng của khung thời gian lớn hơn, Giá sẽ quay trở lại test vùng 245.
chiến lược mua tại 245, mục tiêu 260, stoploss 236.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.