longjack

LONG ETH USD

Giá lên
longjack Cập nhật   
BITMEX:ETHUSD   None
Dự kiến BTC sẽ đi ngang trong khung 10% trong vài tuần và alt sẽ có cơ hội tăng từ 30-60%. Cơ hội cho chúng ta kiếm lợi nhuận trong tuần này.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã chạm TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.