URIFX

@ETHUSDT #Daily => Còn giảm & chờ buy

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
POLONIEX:ETHUSDT   Ethereum / Tether USD
ETH break mức giá quan trọng 400$-350$ và duy trì dưới mức giá này với wave impulse thì khả năng đi xuống nữa là rất cao.

Target:
Mức 200$ là target thứ 1.
Mức cận 100$ là target thứ 2.

Long term để quan sát: wave cuối này có thể tạo thành 1 ending wedge .
Bình luận:
Mục tiêu 1 đạt.
Mục tiêu 2, với kịch bản ending wedge.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.