Ninh-Do

ETH Tiếp tục tăng

BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Như bài phân tích trước buy ETH tại vùng giá 113 target 141với lợi nhuận 20% đã hoàn thành. Hiện tại canh buy lại eth vùng 125 và target cho hết con sóng này là 169
Stoploss: 120
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.