Phamdong1969

ETH/USDT đang hình thành một kênh tăng giá ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
ETH trên đồ thị ngày các chỉ số còn xấu
Nhưng khung thời gian ngắn hơn như 4h, 1h các chỉ số kỹ thuật đều cho tín hiệu tăng giá
Đồ thị nến đang hình thành một kênh tăng giá ngắn hạn
Hỗ trợ của kênh giá này khoảng trên 155$ kháng cự của kênh này khoảng 179$ phá được vùng này sẹ lên 185$ và 192$

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.