dungsmc

Mức hỗ trợ cuối cho ETH ( ETHUSDT/ BITTREX)

BITTREX:ETHUSDT   Ethereum / Tether
Theo như biểu đồ ngày, ETH vẫn còn nằm trong trend giảm dài hạn.
mức hỗ cuối để ETH về và bung lên nằm ở : 391 USDT , theo dõi biến động khi RSI về sát biên độ 0, vào lệnh để đạt được profit tốt nhất
canh mua tại : 391, 455
take profit ngắn hạn : 637
thanks all

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.