eth 1w xu hướng tăng chính , hiện đang sóng 2 điều chỉnh
xu hướng tăng chính tiếp tục nếu eth giữ đc trên vùng 134-146
vỡ vùng này là vỡ luôn xu hướng tăng.