eth 1w xu hướng tăng chính , hiện đang sóng 2 điều chỉnh
xu hướng tăng chính tiếp tục nếu eth giữ đc trên vùng 134-146
vỡ vùng này là vỡ luôn xu hướng tăng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.